Een onderscheidende offerte die uw product of dienst én uw bedrijfsvisie optimaal representeert  Uw succes in sales neemt toe als de communicatie met uw markt smart is en ontleend is aan het DNA van uw organisatie. 


Kosten


Voor iedere interim-opdracht en copywriting- of salesproject ontvangt u een vrijblijvend voorstel op maat. Bij voorkeur spreek ik een projectprijs af, maar desgewenst is een uurtarief ook mogelijk. Voor startende ondernemers gelden speciale tarieven.

Algemene voorwaarden

2023


1. Toepasbaarheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door JH CreaCom en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. JH CreaCom en opdrachtgevers spannen zich in om naar beste vermogen alle verplichtingen na te komen die voortvloeienuit de gesloten overeenkomst.

2. Overeenkomst

Alle door JH CreaCom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt pas tot stand nadat de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer heeft aanvaard per e-mail of middels het ondertekend terugsturen van de opdrachtbevestiging.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

JHCreaCom is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht en dient in verband hiermee alle gegevens en alle door de opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

4. Volledigheid informatie

De opdrachtgever zal JH CreaCom haar volledige medewerking verlenen en alle benodigde informatie geven om de opdracht te kunnen uitvoeren.

5. Bijzondere omstandigheden

De opdrachtgeveren JH CreaCom zullen elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen, dreigen te verhinderen, danwel onmogelijk maken. In onderling overleg bepalen zij hoe om te gaan met de voortgang van de opdracht.

6. Auteursrechten

Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door JH CreaCom en mogen niet zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


Alle door JH CreaCom verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Zolang het werk door JH CreaCom niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij JH CreaCom.

In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent JH CreaCom bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. JH CreaCom behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.


7. Honorarium

De hoogte van het honorarium wordt van te voren door partijen vastgelegd of, afhankelijk van het aantal uren dat JH CreaCom werkzaam zal zijn voor de opdrachtgever, met een van te voren vastgesteld uurtarief, achteraf berekend.8. Betaling

Facturen worden digitaal verzonden per e-mail. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag worden binnen de betalingstermijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan JH CreaCom. Als er niet is betaald binnen de betalingstermijn, wordt er minimaal één herinnering gestuurd. Als betaling dan nog achterwege blijft, kan de factuur worden vermeerderd met wettelijke rente en/of incassokosten.


9. Prijsaanpassing door indexatie

JH CreaCom behoudt zich het recht voor om uurtarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. De CBS Index Zakelijke Dienstverlening is hierbij leidend.

10. Risico en aansprakelijkheid
De opdrachtgever is te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de door JH CreaCom geleverde teksten. De opdrachtgever is gehouden JH CreaCom te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door JH CreaCom verstrekte diensten of uit gebreken in de onder verantwoordelijkheid van JH CreaCom geleverde diensten.

11. Beëindiging
JH CreaCom en de opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:

 • de opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting binnen 14 dagen na aanmaning;
 • de opdrachtgever of JH CreaCom enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting – anders dan de onder artikel 10 genoemde – binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt;
 • surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of JH CreaCom wordt aangevraagd of uitgesproken.

 

12. Leveringen

De datum waarop een opdracht opgeleverd dient te worden, wordt in overleg tussen beide partijen overeengekomen. Diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer niet binnen 7 dagen na levering een tegenbericht is ontvangen. Na deze 7 dagen wordt ervan uitgegaan dat de geleverde opdracht akkoord bevonden is door opdrachtgever. Teksten worden aangeleverd via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere bestandsformaten ook mogelijk.

 

JH CreaCom heeft een plicht tot levering, geen resultaatplicht. Dat houdt in dat de teksten genoemd in de overeenkomst/offerte geleverd dienen te worden, maar dat er geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden gegeven wordt.


13. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden van JH CreaCom gelden met terzijdestelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat of verband houdende met de overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever. Op alle tussen de opdrachtgever en JH CreaCom gesloten overeen-komsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is het Nederlandse Recht van toepassing.Privacy Statement

U bent klant bij JH CreaCom, met uw bedrijf of in privé. JH CreaCom gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Jan Hoestra is contactpersoon en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://jhcreacom.nl

Zuiderdreef 75

4616 AJ  Bergen op Zoom

06-18526000

info@jhcreacom.nl


Grondslag en doel verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact, telefonisch of per mail, om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afleveren van diensten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het opstellen van offertes
 • Wettelijke verplichtingen zoals voor de belastingaangifte

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
De persoonsgegevens worden verwerkt doordat gebruik wordt gemaakt van mijn diensten en/of omdat deze gegevens zelf zijn verstrekt. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Rekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele overige gegevens die zijn verstrekt in het contact, bijvoorbeeld in e-mails of telefoongesprekken


Hoe delen wij gegevens met elkaar?
Voor het dossier noodzakelijke documenten, ook die met persoonsgegevens erin, ontvangen wij bij voorkeur van uzelf, op één van de volgende manieren:
a. tijdens een bespreking door u overhandigd
b. per post.
c. per e-mail.


Delen van persoonsgegevens met derden
Er worden geen persoonsgegevens aan derden verkocht. Ze zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of uit wettelijke verplichting. Als een bedrijf persoonsgegevens verwerkt in mijn opdracht zal er met hen een verwerkings-overeenkomst worden gesloten. Hierin wordt vastgesteld dat zij veilig en vertrouwelijk omgaan met verstrekte gegevens. JH CreaCom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging van persoonsgegevens
De bescherming van persoonsgegevens wordt serieus genomen en er worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jhcreacom.nl. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die JH CreaCom over u heeft in een computerbestand naar u, of een ander door uw genoemde organisatie, te laten sturen.


Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, evenals een intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@jhcreacom.nl. Uw verzoek zal in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen worden afgehandeld. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de Autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als strikt nodig is om de dienstverlening correct uit te voeren en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Dat resulteert in de volgende bewaartermijnen en grondslagen:

 • Voor- en achternaam       Bewaartermijn: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 • Adresgegevens               Bewaartermijn: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 • Rekeningnummer            Bewaartermijn: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 • Telefoonnummer             Bewaartermijn: Tot 2 jaar na het laatste contact (klantbeheer en -communicatie)
 • E-mailadres                    Bewaartermijn: Tot 2 jaar na het laatste contact (klantbeheer en -communicatie)


Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt en zoveel mogelijk in Nederland.


Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee.

Wijziging privacystatement
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via email en website. De actuele versie van de privacyverklaring is altijd terug te vinden op www.jhcreacom.nl.


Cookies op deze website

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en/of uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.